> home
> o nás
> služby
> referencie
> galéria
> kontakt

Služby

 

KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ A POZEMKOVÉ ÚPRAVY

  Geometrické plány na:

  - zameranie novostavby na vydanie kolaudačného rozhodnutia
  - zameranie rozostavanej stavby
  - rozdelenie nehnuteľností
  - úpravu hraníc medzi pozemkami
  - určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam (majetkoprávne vysporiadanie)
  - zriadenie vecného bremena
  - vyňatie z LPF a odňatie z PPF
  - zlúčenie parciel
  - obnovu pôvodných parciel
  - zameranie stavby na cudzích pozemkoch

  Vytýčenie hraníc pozemkov

  Tvorba registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP)

  Tvorba projektov pozemkových úprav (PPÚ)

  Prehľad vlastníckych vzťahov, identifikácia parciel

> kataster nehnuteľností
   a pozemkové úpravy

> inžinierska geodézia

> špeciálne merania

> tématické mapové diela

> reality

> cenník

  home    |   o nás   |    služby    |    referencie    |    galéria    |    kontakt Siman a Jorčík spol. s r.o.
tel.: 048 / 611 56 12, tel. / fax: 048 / 611 19 68
e-mail: saj@geodeziabrezno.sk